OAMKB

Voor ondernemers. Berichten in onze App


Subsidie voor Brexit-gevolgen

Wanneer u zaken doet met Groot-Brittannië (Engeland, Wales, Schotland en Noord-Ierland) zou u nadeel kunnen ondervinden van de Brexit. U kunt subsidie aanvragen om gevolgen van de Brexit in kaart te laten brengen. Deze subsidie krijgt u in de vorm van een voucher. Deze kunt u gebruiken voor het inschakelen van een externe deskundige. Deze kan u adviseren over de manier waarop u kunt anticiperen op gevolgen van de Brexit voor uw onderneming.
Voorwaarden
Uiteraard staat ons kantoor voor u klaar deze subsidie aan te vragen: weer een zorg minder. We kunnen dan eerst beoordelen of uw onderneming in aanmerking komt voor de subsidie. Een van de voorwaarden waaraan u moet voldoen is dat u een mkb-onderneming bent in het West-Europese deel van Nederland.
Vergoeding
Ook de externe deskundige dient aan een aantal voorwaarden te voldoen. Met betrekking tot alle regelgeving licht ons kantoor u graag voor. Met de voucher, die zes maanden geldig is, krijgt u een vergoeding van 50 procent van de werkelijk gemaakte kosten, tot een maximum van €2.500, exclusief btw.
 • Om ‘Brexit-subsidie’ te kunnen ontvangen moet u onder andere een mkb-onderneming zijn in het West-Europese deel van Nederland.
 • De subsidie betekent dat u 50 procent van de werkelijk gemaakte kosten vergoed krijgt, met een maximum van €2.500, exclusief btw.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
 
Nieuwe regels leasefiets in 2020
 
Wanneer u overweegt uw werknemers te stimuleren vaker de fiets te gebruiken voor woon-werkverkeer: hiervoor bestaan al diverse regelingen. Ons kantoor licht u graag voor. Belastingtechnisch wordt een en ander per 1 januari 2020 vereenvoudigd. Dit heeft het ministerie van Financiën laten weten.
 
Belast privévoordeel
Berijders van een fiets ‘van de zaak’ moeten bijhouden hoeveel kilometer zij fietsen  buiten het woon-werkverkeer. Van dit privégebruik worden kosten van onderhoud, reparaties, verzekering en stroom (bij een elektrische fiets) afgetrokken. Het saldo moet u als werkgever optellen bij het belastbare salaris. Op deze manier betalen uw werknemers belasting over het voordeel dat zij privé van hun fiets hebben.
 
Extra stimulans
Werknemers met een auto van de zaak hebben het eenvoudiger: zij kunnen via een forfait het privégebruik afkopen. Deze regeling komt er nu ook voor fietsers. De verwachting is dat hierdoor de fiets vaker wordt ingezet voor woon-werkverkeer. De leasefiets mag in combinatie met een auto van de zaak worden gebruikt: dit om het fietsgebruik nog eens extra te stimuleren.
 
 • Berijders van een fiets van de zaak moeten nu nog bijhouden hoeveel kilometers zij privé fietsen.
 • Per 1 januari 2020 kunnen leasefietsers via een forfait het privégebruik afkopen.

 
Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
 
 
 
Handhaving Wet DBA opgeschort én strenger
Algemene handhaving van de wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) komt er voor 1 januari 2020 niet, maar ernstige gevallen van kwaadwillendheid worden aangepakt. Het huidige kabinet wil vanaf 1 juli dit jaar ook minder ernstige gevallen aanpakken. Als opdrachtgever bent u kwaadwillend als kan worden bewezen dat u met opzet niet volgens de regels hebt gehandeld (dit geldt ook voor opdrachtnemers).
 
Juiste koers
Vrij vertaald komt het erop neer dat u het voor 1 juli dit jaar tamelijk bont moet maken om de Belastingdienst op uw dak te krijgen. Na die datum kunt u ook aan de beurt komen als u het wat minder bont maakt. U voelt met uw klompen aan dat dit listige materie kan zijn. Ons kantoor helpt u graag bij het varen van de juiste koers.
 
Kabinet schaaft
Het kabinet schaaft aan de DBA om een nieuwe versie te kunnen presenteren die op  1 januari 2020 ingaat. Tot die tijd krijgt u als opdrachtgever (en als opdrachtnemer) geen boetes of naheffingen wanneer achteraf wordt vastgesteld dat u de regels hebt overtreden. Behalve wanneer u het te bont maakt. Na 1 juli dit jaar gelden strengere regels.
 
 • In het kader van de DBA moet u het voor 1 juli tamelijk bont maken om de Belastingdienst op uw dak te krijgen.
 • Na 1 juli dit jaar kunt u ook aan de beurt komen als u het wat minder bont maakt, kortom: listige materie.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
 
 
Cafetariaregeling geactualiseerd
Als werkgever kunt u het voor uw werknemers mogelijk maken een deel van hun salaris naar eigen inzicht in te vullen. Dit heet de cafetariaregeling, ook bekend onder de namen keuzebudget of keuzeloon. Deze regeling is eind vorig jaar geactualiseerd. Een en ander is te complex om hier volledig uiteen te zetten, ons kantoor praat u graag bij. Hieronder gaan we er kort op in.
 
Genietingsmoment
De cafetariaregeling biedt mogelijkheden belaste loonbestanddelen te ruilen tegen niet of lager belaste loonbestanddelen. De actualisering, door staatssecretaris Menno Snel, heeft onder andere betrekking op het ‘genietingsmoment’. Dit komt aan de orde wanneer niet het gehele keuzebudget in een kalanderjaar wordt gebruikt.
Uitbetaling overuren
De cafetariaregeling heeft voor u als werkgever voor- en nadelen. Dat geldt ook voor uw werknemers. De wijziging van de Wet op het Minimumloon (WML) per 1 januari 2018 heeft gevolgen voor de regeling: overuren voor werknemers met het minimumloon moeten daadwerkelijk worden uitbetaald. Voor u als werkgever brengt de cafetariaregeling administratieve rompslomp met zich mee. Die nemen wij u graag uit handen.
 
 • De actualisering van de cafetariaregeling heeft onder andere betrekking op het genietingsmoment.
 • De wijziging van de Wet op het Minimumloon (WML) per 1 januari 2018 heeft gevolgen voor de regeling.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
 
 
E-commerce tussen EU-lidstaten wordt simpeler
Wanneer u zich als ondernemer bezighoudt met e-commerce (of als u dit wilt gaan doen) breken er interessante tijden aan. De Europese Commissie heeft namelijk voorstellen gepresenteerd die moeten leiden tot vereenvoudiging van de btw-regels met betrekking tot de online verkoop van goederen en diensten tussen EU-lidstaten. We lichten hier een tip van de sluier op, maar ons kantoor staat uiteraard voor u klaar met een uitgebreide toelichting.
 
Portaal
Een van de vereenvoudigingen is het instellen van een portaal waar ondernemers in eigen land de btw kunnen aangeven voor verkopen naar EU-landen; verkopen die daar belast zijn. Nu is het nog zo dat een ondernemer verkopen naar een EU-lid daar vanaf een bepaalde drempel voor de btw moet aangeven. Dat leidt tot btw-registraties in de betreffende EU-lidstaat, met de rompslomp van dien.
 
Start-ups
Een andere maatregel – om online start-ups tegemoet te komen – is de introductie van een grens van 10.000 euro: onder die grens worden online verkopen binnen de EU als binnenlandse prestaties gezien. De Europese Commissie wil deze en andere maatregelen geleidelijk invoeren tussen 2018 en 2021. Ons kantoor houdt de vinger aan de pols en staat uiteraard met raad en daad voor u klaar.
 
 • De EC vereenvoudigt de btw-regels met betrekking tot de online verkoop van goederen en diensten tussen EU-lidstaten.
 • Maatregelen die hiertoe moeten leiden worden ingevoerd tussen 2018 en 2021.

 
Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
 
 

Beperking afschrijving op gebouwen: forse kostenpost

Doordat het huidige kabinet de afschrijving van gebouwen in eigen gebruik per 1 januari 2019 beperkt, stijgt de vennootschapsbelasting fors. In de praktijk van ons kantoor blijkt dat veel ondernemers zich niet voldoende realiseren wat hiervan de gevolgen zijn. We praten u graag uitgebreid bij. Hieronder een bescheiden voorschot daarop.
Compensatie, maar…
De beperking van de afschrijvingsmogelijkheid houdt in dat ondernemers een gebouw in eigen gebruik slechts tot maximaal honderd procent van de WOZ-waarde mogen afschrijven. Ter compensatie van deze afschrijvingsbeperking verlaagt de overheid de vennootschapsbelasting stapsgewijs, maar daarvan profiteren vooral ondernemers zonder vastgoed.
Huurlasten aftrekbaar
De materie is enigszins gecompliceerd, maar even kort door de bocht: het wordt voor ondernemers aantrekkelijker om te huren, omdat huurlasten volledig aftrekbaar zijn. Ons kantoor neemt uw situatie graag met u door om gezamenlijk tot een degelijke strategie te komen.
 
 • De vennootschapsbelasting stijgt fors, doordat de afschrijving van gebouwen in eigen gebruik wordt beperkt per 1 januari 2019.
 • Het wordt vooralsnog voor ondernemers aantrekkelijker om te huren, omdat huurlasten volledig aftrekbaar zijn.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
 
Feest! Betaalt de Belastingdienst mee?
Kosten die u maakt voor zaken als recepties, feesten en zakenreizen mag u – net als andere kosten die u maakt voor uw bedrijf – in principe aftrekken van de winst. De Belastingdienst wil nog wel eens moeilijk doen over het antwoord op de vraag in hoeverre een en ander een zakelijk doel had. Let wel: de inspecteur mag niet toetsen of de kosten ervan zakelijk verantwoord waren. Dat is aan u.
 
Privébehoefte
Voorbeeld: wanneer u een reis organiseert en er gaan alleen personeelsleden mee die tot uw familie behoren, dan zou het wel eens moeilijk kunnen worden zo’n trip succesvol als aftrekpost op te voeren. Bij de Belastingdienst zou immers het vermoeden kunnen rijzen dat u in een privébehoefte hebt willen voorzien.
 
Duidelijkheid
Dat is ook ongeveer het criterium dat de Hoge Raad hanteert: zijn de uitgaven gedaan op basis van zakelijke of persoonlijke motieven? Ten aanzien van feestelijkheden kunt u zelf duidelijkheid verschaffen, door een onderscheid te maken tussen zakelijke gasten en privégasten. Voor de aftrekbaarheid van kosten is altijd leidend of de zakelijkheid ervan kan worden bewezen.
 
De Belastingdienst mag niet toetsen of door u gemaakte kosten zakelijk verantwoord waren.
 
Voor de aftrekbaarheid van kosten is altijd leidend of de zakelijkheid ervan kan worden bewezen.
 
Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
 
Belgische fiscus belast Nederbelgische ondernemers
Wanneer u dga bent, in België woont en u hebt in een bv voor uw pensioen gespaard: grijpt u naast een behoorlijk belastingvoordeel wanneer u uw pensioenvoorziening afkoopt. Onze zuiderburen heffen namelijk belasting over de fiscale korting die u in Nederland ontvangt wanneer u de voorziening afkoopt.
 
Schade beperken
In kringen van fiscalisten wordt geschat dat dit lot enkele honderden Nederbelgische dga’s treft. Ook Nederlandse dga’s elders in Europa kunnen hiermee te maken krijgen. Wat betekent dit voor u? Ons kantoor staat voor u klaar om een en ander met u door te nemen en de schade te beperken.
 
Discriminatie
Tegen de maatregel van de Belgische fiscus is verzet vanuit ons land ontstaan: een aantal fiscalisten stelt dat het onredelijk is dat Nederlandse dga's in het buitenland anders worden behandeld dan collega's die in Nederland wonen. Een klacht bij de Europese Commissie, wegens discriminatie, lijkt aanstaande.
 
 • De Belgische belastingdienst heft belasting over de Nederlandse fiscale korting bij het afkopen van uw pensioenvoorziening.
 • Ook Nederlandse dga’s elders in Europa kunnen hiermee te maken krijgen.


Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:

 
 
 
 
 
Financiering van uw vennootschap
Als DGA kunt u uw vennootschap op diverse manieren financieren, bijvoorbeeld  door het verstrekken van een lening of door een kapitaalstorting. Bij een lening geldt een terugbetalingsverplichting. Fiscale aspecten komen om de hoek kijken wanneer sprake is van een schijnlening, een bodemlozeputlening, een deelnemerschapslening of een onzakelijke lening. Het voert hier te ver alle eigenschappen van dit soort leningen uiteen te zetten: ons kantoor praat u graag bij.
 
Hoge Raad
Aanleiding voor ons bericht is een recente uitspraak van de Hoge Raad in een zaak die zich concentreerde op de kwestie of een geldverstrekking moest worden gekwalificeerd als deelnemerschapslening of onzakelijke lening. Een financieel directeur van een moedermaatschappij verwierf een aandelenbelang en verstrekte een lening. Na zijn dienstverband droeg hij de aandelen en de vordering met verlies over aan de moedermaatschappij.
 
Complexe materie
De ex-directeur bracht het verlies op de geldlening als negatief resultaat uit overige werkzaamheden ten laste van zijn box 1-inkomen. Dit werd betwist, maar de Hoge Raad gaf de ex-directeur gelijk: er was geen sprake van een deelnemerschapslening en evenmin van een onzakelijke lening. Dat de Hoge Raad eraan te pas kwam, tekent hoe complex deze materie kan zijn.
 
 • Het verstrekken van een lening aan uw vennootschap is een beslissing die zeer doortimmerd moet worden genomen.
 • In berichtgeving over dit soort complexe zaken kunnen wij uiteraard nooit volledig zijn: dat kunnen wij wel in een persoonlijk gesprek.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
 
 
Minder belasting voor beleggers
Wanneer u belegt, gaat u in 2018 minder belasting betalen (dit geldt ook voor spaarders). Deze maatregel maakt deel uit van het Belastingplan 2018, in elkaar gezet door het vorige kabinet, dat toen demissionair was. De Eerste Kamer heeft het plan afgelopen december goedgekeurd; de maatregelen in het plan zijn sinds 1 januari van kracht.
Lage spaarrente
Het heffingsvrije vermogen in box 3 is verhoogd van 25.000 euro naar 30.000 euro. Voor fiscale partners gaat het gezamenlijke heffingsvrije vermogen van 50.000 euro naar 60.000 euro. Daarnaast sluit de heffing in box 3 beter aan bij het gemiddelde werkelijke rendement, vanwege de lage spaarrente dezer dagen. Voor dit jaar is de gemiddelde spaarrente van juli 2016 tot en met juni 2017 het uitgangspunt.
Nieuwe voorstellen
Omdat het Belastingplan 2018 door het demissionaire kabinet Rutte II is opgesteld, zijn de tot nu toe voorgenomen maatregelen niet radicaal van karakter. Wel is er voor het kabinet Rutte III ruimte om met nieuwe voorstellen de plannen meer gestalte te geven. Ons kantoor houdt voor u uiteraard de vinger aan de pols.
● De heffing in box 3 sluit dit jaar beter aan bij het gemiddelde werkelijke rendement.
● Ook andere maatregelen in het Belastingplan 2018 zijn sinds 1 januari van kracht.
Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
 
Sportclubs en asbestdaken

Veel sportclubs zijn voor 1994 opgericht. Wanneer dit ook geldt voor uw vereniging, dan zou het wel eens kunnen dat het dak van uw clubhuis asbest bevat. Dat materiaal werd tot 1994 veel gebruikt in daken, maar is sindsdien verboden als toepassing. Na 1 januari 2024 mag asbest niet meer voorkomen in uw verenigingsgebouw.
 
Subsidie
Ter aanmoediging verstrekt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een bijdrage aan de kosten van het verwijderen van asbest. Het potje hiervoor wordt van tijd tot tijd een beetje groter gemaakt. Op dit moment kan uw vereniging €4,50 ontvangen per vierkante meter verwijderd asbestdak, met een maximum van €25.000.
 
Vinger aan de pols
Het valt te verwachten dat deze regeling wordt bijgesteld, omdat voor 2024 een oppervlakte van 15.000 voetbalvelden aan asbesthoudende daken moet verdwijnen.
Zulke daken verweren en laten daardoor ziekteverwekkende vezels los. Zoals hierboven gesuggereerd, zal de huidige subsidieregeling niet voldoen en van tijd tot tijd worden aangepast (opgerekt). Ons kantoor houdt voor u natuurlijk graag de vinger aan de pols.
 
 • Wanneer uw vereniging voor 1994 werd opgericht, dan zou het kunnen dat het dak van uw clubhuis asbest bevat. Dat is op 1 januari 2024 verboden.
 • Verwacht wordt dat de subsidieregeling met betrekking tot het verwijderen van asbestdaken van tijd tot tijd wordt aangepast.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
 
 

Denksport en btw

Het Europees Hof heeft van zich doen spreken met het besluit het kaartspel bridge niet langer te zien als sport. De basis van het besluit is de te verwaarlozen lichamelijke component. Dit geldt ook voor schaken en dammen, waarbij eveneens nauwelijks fysieke inspanning komt kijken. Uit hoofde van dit besluit zouden bridge-, schaak- en damclubs voortaan btw moeten afdragen.
 
Contributieverhoging
Voor sportverenigingen geldt een btw-vrijstelling. Wanneer deze vrijstelling voor denksporten wordt opgeheven, gaat dit denksportverenigingen ongeveer 1 miljoen euro kosten. Ongeveer 150.000 Nederlanders zijn lid van een denksportvereniging. Voor deze Nederlanders ligt nu een contributieverhoging van 5 tot 10 euro per jaar op de loer.
 
Handhaving
Diverse Kamerleden zijn bevreesd dat hierdoor het ledental van de onderhavige verenigingen (verder) zal teruglopen. Ook Menno Snel, staatssecretaris van Financiën, maakt zich daarover zorgen. Denksportverenigingen zijn volgens hem onder andere een instrument tegen vereenzaming. Snel gaat bekijken of de btw-vrijstelling voor deze clubs kan worden gehandhaafd.
 
 • Het Europese Hof heeft besloten dat denksportverenigingen geen recht meer hebben op vrijstelling van btw.
 • Staatssecretaris Menno Snel gaat bekijken of deze vrijstelling kan worden gehandhaafd.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
 
 
Sponsoring en fiscus
Nu het goed gaat met de economie neemt de kans toe dat u ondernemers bereid vindt uw vereniging te sponsoren. Dat kan in geld en in natura, of door middel van een combinatie van die twee. Wel is het van belang dat u de regels van de fiscus in de gaten houdt. Dat geldt ook voor de sponsor. De regelgeving is hier en daar een tikje ingewikkeld. Ons kantoor staat u uiteraard graag terzijde.
Tegenprestaties
Een sponsor kan in natura bijdragen aan het welzijn van uw vereniging door bijvoorbeeld kleding en/of materialen te verstrekken. Tegenprestaties, die u als vereniging kunt leveren aan een sponsor in geld en/of natura, zijn in diverse vormen denkbaar: bijvoorbeeld reclame in het clubblad, reclameborden en de sponsornaam op de kleding. Wanneer de omzet van uw fondswervende diensten onder de €50.000 blijft, bent u vrijgesteld van btw.
 
Aftrekbaar
Een onderdeel van uw verhaal voor een potentiële sponsor kan zijn dat een ondernemer de kosten van sponsoring kan aftrekken van de winst. Wel moet er dan voor de sponsor een zakelijk belang aantoonbaar zijn. Er zijn echter ook omstandigheden waarin slechts een deel van de kosten aftrekbaar is voor de sponsor. We lichten u graag voor, dat geldt ook voor uw potentiële sponsor.
 
 • Onderdeel van uw verhaal voor een potentiële sponsor kan zijn dat deze de kosten van sponsoring kan aftrekken van de winst.
 • Er zijn echter ook omstandigheden waarin voor de sponsor slechts een deel van de kosten aftrekbaar is.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
 
 
 
 
Kunstgras of echt gras?
In het profvoetbal hebben Almere City FC en PEC Zwolle besloten afscheid te nemen van kunstgras en te kiezen voor echt gras. De verwachting is dat meer clubs in ere- en eerste divisie hun voorbeeld zullen volgen. Echt gras is prettiger om op te spelen en het is duurzamer dan kunstgras, dat een behoorlijke ‘ecologische voetafdruk’ heeft. Is echt gras iets voor uw amateurclub, gesteld dat u nu op kunstgras speelt?
 
Factoren
Deze afweging is niet alleen een kwestie van sommetjes maken. Sec genomen is kunstgras goedkoper dan echt gras, beweren de meeste rapporten. De vraag is hoe je dit berekent: welke factoren wilt u laten meewegen? Wanneer de trend in het profvoetbal doorzet, komt er wat dat betreft een kloof met vooral het hogere amateurvoetbal, waar kunstgras nu nog populair is.
 
Mogelijkheden
Er is een aardige kans dat u sponsors kunt vinden voor de aanleg van echt gras: bedrijven die mee willen in de uitstraling van duurzaamheid. Misschien is in uw ledenbestand een meerderheid voor echt gras te vinden en wil die meerderheid meebetalen in de vorm van een wat duurder lidmaatschap. Natuurlijk spelen meer factoren mee, zoals de leeftijd van uw huidige kunstgrasveld. We nodigen u van harte uit met u de mogelijkheden te bekijken.
 
 • Echt gras is prettiger om op te spelen en duurzamer dan kunstgras, dat een behoorlijke ecologische voetafdruk heeft.
 • Anderzijds is kunstgras goedkoper in onderhoud en vrijwel altijd bespeelbaar.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
 
 
De financiële toekomst van uw vereniging
De financiële toekomst wordt door dertig procent van de sportverenigingen in Nederland somber ingezien. Dit wijst de meest recente peiling van het Mulier Instituut uit. Vooral kleinere clubs, zaalsportverenigingen en clubs zonder accommodatie hebben het moeilijk.
 
Acties
59% van de verenigingen organiseert toernooien en/of loterijen en andere acties om met de opbrengsten daarvan de contributie voor de leden betaalbaar te houden. Aan de uitgavenkant wegen accommodatiekosten en bondsafdrachten het zwaarst. Bij clubs zonder zorgen blijven de inkomsten uit contributie, kantinebestedingen en reclame/sponsoring ongeveer gelijk.
 
Raad en daad
Verenigingen met zorgen zien het aantal leden en daarmee inkomsten uit contributie teruglopen. Gemeentelijke bijdragen nemen af, net als kantinebestedingen en inkomsten uit reclame/sponsoring. Zit uw vereniging aan de goede kant van de streep? Ons kantoor staat voor u klaar dit zo te houden, met raad en daad. Verkeert u in zwaar weer? We bekijken graag met u hoe het eventueel beter kan.
 
 • Gaat het met uw vereniging goed? Ons kantoor staat voor u klaar dit zo te houden.
 • Uw club in zwaar weer? We bekijken graag met u hoe het beter kan.

 
Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
 
 

Giften en de belastingdienst

Giften kunt u periodiek doen of onregelmatig. De aftrekbaarheid ervan hangt van een aantal regels af. We nemen een en ander hieronder kort met u door. Een uitgebreide toelichting verzorgt ons kantoor natuurlijk graag voor u: de regelgeving bevat meer mitsen en maren dan we hier kunnen weergeven. Wat vast staat: met uw gift(en) kunt u steun geven aan liefdadige instellingen, die veel goed werk doen.
 
Notaris
Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar, mits uw giften voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moet uw gift bij de notaris worden vastgelegd en bestemd zijn voor een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Daarnaast moet u minimaal vijf jaar geven (behalve als u werkloos wordt of de instelling de ANBI-status verliest). Uw gift mag geen tegenprestatie opleveren.
 
Bankafschrift
Deze laatste voorwaarde geldt ook voor niet-periodieke giften, die – om voor aftrekbaarheid in aanmerking te komen – ook nog aan andere voorwaarden moeten voldoen. Zo is uw gift gebonden aan zowel een minimum als een maximum en dient de begunstigde een ANBI te zijn. Ook moet u uw gift kunnen bewijzen. Een bankafschrift ligt hier uiteraard het meest voor de hand.
 
 • Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar, mits uw giften voldoen aan een aantal voorwaarden.
 • Voor niet-periodieke giften ligt de aftrekbaarheid wat lastiger, maar is niet uitgesloten.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
 

Aftrekbare zorgkosten

Bepaalde zorgkosten kunt u van de belasting aftrekken. Ons kantoor zet een en ander graag voor u op een rijtje, plus wat het eventueel oplevert. Wanneer u AOW’er bent of u hebt een huishouden met een inkomen tot €33.500 is er al snel financieel voordeel te behalen. Hieronder gaan we in vogelvlucht op de materie in.
 
Andere personen
Aftrekbare zorgkosten gelden niet alleen voor u, uw partner en uw kinderen: ook niet vergoede zorgnota’s voor andere personen, die deel uitmaken van uw huishouden, kunnen in aanmerking komen voor aftrek. Daarbij geldt, net als voor u, dat het gaat om zorgkosten die niet vallen onder de verzekering.
 
Hulpmiddelen
Nota’s met betrekking tot medicijnen en verbandmiddelen op doktersvoorschrift zijn meestal aftrekbaar. Dit geldt ook voor hulpmiddelen: denk hierbij aan zaken als steunzolen, kunstgebitten en prothesen. Goed bericht voor uw gebit en voor uw portemonnee: de (hoge) kosten van kronen en bruggen zijn aftrekbaar. Dit geldt ook voor reis- en parkeerkosten. Kilometerkosten per auto kosten mogen worden berekend inclusief brandstof, onderhoud, wegenbelasting en verzekering.
 
 • Er zijn meer zorgkosten aftrekbaar dan u wellicht denkt.
 • Kilometerkosten per auto kosten mogen worden berekend inclusief brandstof, onderhoud, wegenbelasting en verzekering.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
 
Onze diensten voor (beginnende) zzp‘ers
Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek en TNO blijft het aantal flexwerkers in Nederland groeien. In het vierde kwartaal waren het er zo’n drie miljoen, zzp’ers meegerekend. Die laatste groep telde op het meetmoment ongeveer 1,1 miljoen personen. 5,3 miljoen mensen hebben een vaste baan.
 
Perspectief
Wie een bestaan als zzp‘er overweegt, moet met een aantal zaken rekening houden. De belangrijkste vraag: zit men op u te wachten? Met andere woorden: wat is uw perspectief?  Er zijn branches, zoals de bouw, waarin men schreeuwt om mensen. En er zijn branches waarvoor dit anders ligt. Daarnaast moet u uitkijken dat u niet in een schijnconstructie verzeild raakt.
 
Verplichtingen
Verder krijgt u te maken met verzekeringen (bijvoorbeeld  arbeidsongeschiktheidsverzekering), administratieve verplichtingen en belastingtechnische zaken. Al met al komt er heel wat op u af. We nodigen u van harte uit een en ander met ons door te nemen. We staan u met gedegen advies terzijde en nemen u met toewijding verplichtingen uit handen.
 
 • Als zzp’er moet u uitkijken niet in een schijnconstructie verzeild te raken.
 • U krijgt te maken met verzekeringen, administratieve verplichtingen en belastingtechnische zaken.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
 
 
Zonnepanelen en btw-teruggave
We hebben het weer even over zonnepanelen. In ons vorige bericht meldden we u dat nog niet definitief duidelijk was hoe de Belastingdienst omgaat met verzoeken om btw-teruggave van panelen die voor 1 januari 2012 zijn aangeschaft. Op het moment van schrijven speelt dit nog, net als de duur van de salderingsregeling. Hoe is de situatie vandaag?
 
Ondernemer
Wanneer u als Nederlandse particulier zonnepanelen hebt aangeschaft en u levert aan het stroomnet, dan bent u ondernemer voor de btw. Wanneer u zich als zodanig hebt aangemeld, kunt u de btw over de zonnepanelen en de montage ervan terugvragen van de Belastingdienst. Daar staat tegenover dat u btw moet afdragen over de vergoeding van de stroom die u aan het net levert.
 
Rompslomp
Een en ander betekent dus ‘regelen’ en administratieve rompslomp, waarvan een deel jaarlijks terugkeert. Maar waarschijnlijk komt u in aanmerking voor de ‘Kleine Ondernemersregeling’: wanneer het af te dragen bedrag onder €1345 blijft, kunt u worden vrijgesteld van afdracht en het bijhouden van administratie. U moet het met zonnepanelen wel dol maken om buiten deze regeling te vallen. Ons kantoor staat uiteraard voor u klaar om alles te regelen en u uw zorgen uit handen te nemen.
 
 • Ondernemer voor de btw betekent rompslomp: ons kantoor neemt u die graag uit handen.
 • U moet het met zonnepanelen wel dol maken om buiten de ‘Kleine Ondernemersregeling’ te vallen.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
 
Alsnog BTW over zonnepanelen terugvragen
Hebt u zonnepanelen aangeschaft en hebt u de fiscus vergeefs gevraagd om teruggave van de BTW? Werd het verzoek afgewezen omdat u het verzoek te laat zou hebben gedaan? Dan had de Hoge Raad in de loop van december 2017 goed nieuws voor u: te laat is geen reden voor afwijzing van het verzoek om teruggave.
Ons kantoor staat voor u klaar om dit verzoek opnieuw of alsnog in te dienen.
Zaak Fuchs
Na het arrest van het Europese Hof in de zaak Fuchs, op 20 juni 2013, hebben veel particulieren zich aangemeld als ondernemer voor de btw, om de betaalde belasting te kunnen terugvragen. Het is veel voorgekomen dat verzoeken om teruggave volgens de fiscus te laat kwamen: zo’n verzoek zou moeten worden gedaan binnen drie maanden na het tijdvak waarop de factuur betrekking heeft.
 
Voor 1 januari 2012
De Hoge Raad heeft dit argument van de hand gewezen, maar de uitspraak is vooralsnog omkleed met mitsen en maren. Zo is onder andere nog niet definitief duidelijk hoe de Belastingdienst omgaat met verzoeken om btw-teruggave van panelen die voor 1 januari 2012 zijn aangeschaft. Ons kantoor houdt voor u de vinger aan de pols.
 
 • Wanneer de fiscus uw verzoek om teruggave van de btw over de aanschaf van zonnepanelen heeft afgewezen: u hebt nog een kans.
 • Ons kantoor zoekt graag voor u uit wat uw kansen zijn en staat voor u klaar een verzoek om teruggave in te dienen.

 
Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
 

Download onze App

Vul in en ontvang een downloadlink.