Snikkers & Partners

Snikkers

Voor ondernemers. Berichten in onze App

Met ingang van 1 januari 2018 zijn nieuwe regels van kracht voor het inhouden en betalingen van loonheffingen. De Belastingdienst heeft hierover recent de eerste uitgave van de 'Nieuwsbrief Loonheffingen 2018' gepubliceerd. Het is aanbevelenswaardige lectuur, maar ons kantoor staat natuurlijk voor u klaar een en ander voor u toe te passen zonder dat u er omkijken naar hebt. Daarnaast adviseren we u graag hoe de nieuwe regels het voordeligst toe te passen.
 
Tegemoetkoming
Voornoemde nieuwsbrief bevat onder andere informatie over loonkostenvoordelen en het jeugd-LIV. Dit laatste onderwerp heeft betrekking op de tegemoetkoming aan werkgevers om de verhoging van het minimumjeugdloon te compenseren. Daardoor blijft het voor u aantrekkelijk jongeren aan te nemen.
 
Advies op maat
De volgende uitgaven van de nieuwsbrief staan gepland voor november en december dit jaar en begin volgend jaar. Deze edities bevatten aanvullingen, wijzigingen, tarieven en percentages. Ook hier gaat het om lezenswaardige publicaties, maar de toepassing van een en ander kunt u wederom aan ons overlaten. Ook op maat gesneden advies aan u staat altijd op onze agenda.
 
 • Recent is de eerste editie van de ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2018’ gepubliceerd door de Belastingdienst.
 • Lezenswaardige lectuur, maar ons kantoor staat voor u klaar om de nieuwste regels toe te passen en natuurlijk geven we op maat gesneden advies.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
Een maatregel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt tijdelijke krachten tot tien procent duurder. Dit komt doordat uitzendbureaus, payrollbedrijven en detacheringsbureaus meer sociale premies moeten gaan betalen.
Natuurlijk staat ons kantoor voor u klaar om met u te bekijken op welke manieren de consequenties hiervan kunnen worden opgevangen.
 
Aanzienlijke verschillen
De sociale premies die bedrijven moeten betalen zijn sectorafhankelijk. Wanneer in een sector meer mensen hun baan verliezen of arbeidsongeschikt raken, moeten bedrijven in die sector meer premie betalen. Daardoor ontstaan aanzienlijke verschillen. Tot voor kort konden uitzendbureaus kiezen voor lage tarieven wanneer ze veel mensen in een sector met lage tarieven hadden geplaatst. Op voorwaarde dat de uitzendkracht op z’n minst een weekcontract kreeg.
 
Critici
Doordat veel uitzendbureaus deze situatie volgens Asscher ‘misbruikten’, gingen de premies omhoog voor bedrijven die contracten voor langere tijd bieden. Met zijn maatregel wil Asscher dit tegengaan. Critici lopen om diverse redenen te hoop tegen de maatregel, waardoor bijvoorbeeld zzp’ers en ‘aangenomen werk’ aantrekkelijker worden.
 
 • Uitzendkrachten worden duurder door hogere sociale premies.
 • Volgens critici worden zzp’ers en ‘aangenomen werk’ aantrekkelijker voor werkgevers.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
Als werkgever kunt u op diverse manieren financieel voordeel behalen wanneer u een 50-plusser in dienst neemt. We nemen deze manieren in vogelvlucht met u door. Overigens bieden oudere werknemers ook andere voordelen dan financiële: veel werk- en levenservaring, relativeringsvermogen, mensenkennis, goede motivatie en stressbestendig.
 
Bonus
Financieel voordeel is bijvoorbeeld te behalen via de mobiliteitsbonus. Wanneer u een werkloze van 50-plus in dienst neemt, krijgt u maximaal drie jaar een bonus van €7000 per jaar. Daarnaast hoeft u als werkgever minder WW- en WIA-premie te betalen voor een 50-plusser. Een ander voordeel is dat u vijf jaar lang schadeloos wordt gesteld wanneer u een oudere werkloze in dienst hebt genomen (hiervoor gelden voorwaarden) en deze wordt ziek.
 
Rompslomp
Zo zijn er meer regelingen: u kunt dit nazien op werk.nl. Daar kunt u ook een vacature voor een 50-plusser plaatsen.
U kunt zich voorstellen dat al die regelingen administratieve rompslomp met zich meebrengen: vanzelfsprekend staat ons kantoor voor u klaar.
 
 • Het in dienst nemen van een 50-plusser biedt diverse financiële en andere voordelen.
 • Dit geldt ook voor langdurig werklozen en arbeidsgehandicapten.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
Wanneer uw onderneming een website heeft, bent u verplicht onder andere het btw-nummer op de site te zetten. Geen probleem natuurlijk, behalve wanneer uw onderneming een eenmanszaak is: dan is uw btw-nummer gebaseerd op uw BSN (burgerservicenummer). Door het btw-nummer op de site te zetten, wordt u kwetsbaar voor identiteitsfraude.
 
Gesprekken en advies
De overheid zet aan tot het tegengaan van identiteitsfraude, maar verplicht u anderzijds u wat dat betreft kwetsbaar te maken, daar komt het kort gezegd op neer.  Acta, het Adviescollege Toetsing Regeldruk, heeft hierover gesprekken gevoerd met de Belastingdienst en advies uitgebracht aan demissionair minister Blok van Veiligheid en Justitie.
 
Rompslomp
Een oplossing zou kunnen zijn dat eenmanszaken een ander btw-nummer krijgen, niet langer gebaseerd op het BSN. Voor de betreffende ondernemingen brengt dit echter nogal wat administratieve rompslomp met zich mee. Acta adviseert daarom eenmanszaken te ontslaan van de verplichting het btw-nummer op hun site kenbaar te maken. Wordt vervolgd.
 
 • Ondernemingen met een website zijn verplicht onder andere het btw-nummer op de site te zetten.
 • Voor eenmanszaken conflicteert dit met het voorkomen van identiteitsfraude, omdat het btw-nummer gebaseerd is op het BSN.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
Wanneer u als ondernemer kosten maakt die in uw ogen zakelijk zijn, moet u ten eerste de bonnetjes kunnen laten zien. Ten tweede moet u kunnen uitleggen dat de gemaakte kosten zakelijk zijn. Kunt u dit onvoldoende, dan kan de belastinginspecteur lastig worden.
 
Argwaan
Wanneer u bijvoorbeeld met (potentiële) klanten eet en u bespreekt met hen zaken tijdens lunch of diner, dan is het goed voorstelbaar dat u de kosten ervan beschouwt als zakelijk en deze als zodanig opvoert. Zoals gesteld, is dit onvoldoende. Zulke dingen komen aan het licht wanneer uw boekhouding door de belastinginspecteur wordt gecontroleerd. Deze kan bijvoorbeeld argwaan krijgen wanneer vaak bij hetzelfde restaurant wordt gegeten.
 
Recht blijft recht
U moet aangeven met wie u gegeten hebt en wat precies het zakelijke karakter ervan geweest is. Dan nog kan de inspecteur stellen dat u hierbij persoonlijk voordeel hebt genoten en alleen het zakelijke deel aftrekbaar achten. Wanneer u wilt dat uw boekhouding een controle doorstaat: ons kantoor staat u hierbij graag terzijde. Wij praten niet recht wat krom is, maar recht blijft recht.
 
 • Van lunch of diner met klanten hebt u zelf voordeel: de kosten ervan kunt u daarom niet zonder meer als zakelijk opvoeren.
 • Bij dit soort kosten wordt bovendien precieze informatie gevraagd: met wie hebt u gegeten en wat was de zakelijke factor?

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
De wet uitfasering pensioen in eigen beheer is van kracht sinds 1 april dit jaar. Daarbij kunt u onder andere kiezen voor het gefacilieerd afkopen van de fiscale waarde van het pensioen. Tot en met 2019 krijgt u korting op de verschuldigde belasting (2017: 34,5% 2018: 25%, 2019: 19,5%). Maar let op als er sprake is van onderdekking en (loon)stamrecht.
 
Omvang activa
Wanneer de totale omvang van de activa lager is dan de fiscale waarde van het pensioen plus schulden, dan spreken we van onderdekking van de pensioenvoorziening. Bij het bepalen van de verschuldigde belasting wordt hiermee geen rekening gehouden. Wanneer bij onderdekking ook nog (loon)stamrecht in de vennootschap aanwezig is, kan afkoop van het pensioen in eigen beheer rampzalig uitpakken.
 
Direct belasting verschuldigd
De Belastingdienst staat dan niet toe dat de onderdekking geheel wordt toegekend aan het stamrecht. Daarnaast stelt de Belastingdienst dat over de economische waarde van het volledige stamrecht direct belasting verschuldigd is wanneer het pensioen tóch wordt afgekocht.
 
 • De Belastingdienst houdt geen rekening met onderdekking van de pensioenvoorziening.
 • Afkoop van het pensioen in eigen beheer kan rampzalig uitpakken wanneer naast onderdekking sprake is van stamrecht in de vennootschap.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
Wanneer u als DGA geld leent aan uw BV, blijft de lening zakelijk als deze formeel wordt achtergesteld en er geen zekerheden worden gesteld. Een en ander verzwakt uw positie als schuldeiser niet. Dit blijkt uit een recente uitspraak van Gerechtshof Den Bosch. Overigens wijzen we u op het feit dat er ook omstandigheden zijn waarin een zakelijke lening onzakelijk wordt: we leggen dit graag mondeling aan u uit.
 
Zicht op terugbetaling
In het geval waarover ‘Den Bosch’ zich uitsprak was – op het moment dat de lening werd verstrekt – het zicht op terugbetaling reëel. Een jaar later leende de BV ruim drie miljoen van de bank. Daarbij was de DGA uiteraard partij. Twee jaar daarna ging de BV failliet. De DGA wilde de achtergestelde lening van haar inkomen aftrekken.
 
Aftrekbaar
De rechtbank wilde hier een stokje voor steken, omdat zij van mening was dat de DGA door het aangaan van de lening bij de bank haar positie als schuldeiser had verzwakt. Het hof ging niet met de rechtbank mee en stelde dat de lening van de DGA aan de BV al met al niet minder waard was geworden. Terugbetaling was door het faillissement – door externe factoren van latere datum – niet meer mogelijk en de DGA mocht de lening van haar inkomen aftrekken.
 
 • Een lening aan uw BV blijft ook zakelijk wanneer deze formeel wordt achtergesteld en er geen zekerheden worden gesteld.
 • Er zijn omstandigheden waarin een zakelijke lening onzakelijk wordt: wij leggen dit graag uit.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
Voor elke onderneming zijn niet-betalende klanten een risico. Het voortbestaan van een onderneming kan er zelfs door in gevaar komen, zoals u hopelijk niet uit ervaring weet. Toch zijn er diverse goede manieren om deze risico’s te beperken. Ons kantoor staat u hierbij uiteraard graag terzijde.
 
Goede sfeer
Degelijk debiteurenbeheer is de pijler onder het bestrijden van de risico’s van niet-betalende klanten. Veel ondernemingen laten hierin steken vallen, vaak om in een goede sfeer zaken te kunnen (blijven) doen. Afspraken worden niet op papier gezet en facturen blijven te lang openstaan zonder dat de klant een herinneringstelefoontje of -mailtje krijgt. Uiteraard is dat af te raden, ook als er een vriendschappelijke relatie is met een klant. Zaken zijn zaken, dat begrijpt een klant ook wel.
 
Kaf onder het koren
Stap één in een degelijk debiteurenbeheer is het toetsen van een klant op kredietwaardigheid, uiteraard voor u officieel tot zaken komt. Dat een klant de vorige keer keurig betaalde, zegt niets over zijn huidige situatie. Er zijn diverse bureaus die toetsen op kredietwaardigheid, maar ook hier geldt dat er kaf onder het koren is.
 
 • Stap één in een degelijk debiteurenbeheer is toetsen op kredietwaardigheid.
 • Dat een klant de vorige keer keurig betaalde, zegt niets over zijn huidige situatie.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
In de loop van vorig jaar kondigde minister Blok aan dat in 2023 alle kantoorpanden van meer dan 100 vierkante meter op z’n minst moeten beschikken over energielabel C. Voldoet uw kantoor niet aan die eis, dan mag uw bedrijf het pand niet meer gebruiken. De verwachting is overigens dat energielabel A in 2030 de eis zal zijn. Vooruitdenken is het devies.
 
Beleid van banken
Het is niet meer dan logisch dat banken hun beleid ten aanzien van de financiering van kantoorpanden afstemmen op de eisen van Blok. Financiering van panden met een lager energielabel dan C wordt een lastig verhaal. Blok schat dat ongeveer 860 miljoen euro nodig is om de zaken op orde te krijgen. Vastgoedeigenaren denken dat het om minimaal 2 miljard euro gaat.
 
Subsidies
Wie er dan ook gelijk heeft: het staat vast dat de komende jaren veel zal moeten worden geïnvesteerd in het energiezuiniger maken van kantoorpanden. Er zijn diverse manieren om dit te financieren. Er bestaan bijvoorbeeld subsidies op dit gebied. We nodigen u van harte uit een afspraak te maken en alle mogelijkheden eens door te nemen.
 
 • Bij het verduurzamen van kantoorpanden is vooruitdenken het devies.
 • In 2023 moet uw pand energielabel C hebben, in 2030 waarschijnlijk label A.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
Wanneer u als dga in een ander land gaat wonen, legt de Belastingdienst een zogeheten conserverende aanslag op over in eigen beheer opgebouwde pensioen- en lijfrenteaanspraken. De Belastingdienst doet dit om recht te behouden op de belasting over uw inkomen. Het voert te ver hier precies uit te leggen hoe en op welke gronden de Belastingdienst deze aanslag berekent, maar ons kantoor staat uiteraard voor u klaar om u te vertellen over haken, ogen en mogelijkheden in dezen.
 
Hoge Raad
Belangrijk: de vraag is actueel of en wanneer de Belastingdienst gerechtigd is tot het opleggen van zo’n aanslag. De rechtbank heeft de Hoge Raad hierover vragen voorgelegd. Het is de bedoeling dat de antwoorden aanknopingspunten geven op basis waarvan beslissingen kunnen worden genomen ten aanzien van het opleggen van conserverende aanslagen. Die antwoorden kunnen nog wel even op zich laten wachten.
Bezwaar
Intussen is het aan te bevelen bezwaar te maken tegen een conserverende aanslag, al is het maar om uw rechten te behouden. Als u emigratieplannen hebt, is het een goed idee uit te zoeken hoe het zit met de verdeling van heffingsrechten tussen Nederland en het land van uw keuze. Ook hierin staat ons kantoor u uiteraard graag ter zijde.
 
 • Maak bezwaar tegen een conserverende aanslag, al is het maar om uw rechten te behouden.
 • Emigratieplannen? Hoe zit het met de verdeling van heffingsrechten tussen Nederland en het land van uw keuze?

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
Het verkrijgen van de ANBI-status voor een stichting is in feite een fluitje van een cent. U vult een formulier in, stuurt het naar de Belastingdienst en de beschikking ploft in de brievenbus: daar komt het in het kort op neer. U geniet vervolgens diverse fiscale voordelen. Pas in een later stadium wordt gecontroleerd of uw stichting aan alle voorwaarden voldoet.
 
Dramatische gevolgen
Al die voorwaarden kunt u gemakkelijk vinden op internet. Het belangrijkste is sinds 2010 dat uw ANBI voor meer dan 90% het algemeen belang behartigt. Wanneer dat niet het geval blijkt, kan de ANBI-status met terugwerkende kracht worden ingetrokken. Uiteraard kan dat dramatische gevolgen hebben: alle genoten fiscale voordelen komen te vervallen.
 
Hoge Raad
Een andere voorwaarde waaraan moet worden voldaan is het voeren van een deugdelijke en inzichtelijke administratie. Onlangs kwam een kwestie in dit verband voor de Hoge Raad. Een ANBI wilde door getuigenverklaringen achteraf bewijzen hoe de instelling geld had besteed. Er was dus sprake van een onvolledige boekhouding. De Hoge Raad vond dit, ondanks de getuigenverklaringen, niet acceptabel.
 
 • Het met terugwerkende kracht intrekken van de ANBI-status kan dramatische gevolgen hebben voor uw instelling. Alle genoten fiscale voordelen komen te vervallen.
 • Het voeren van een deugdelijke administratie is geen bijzaak, maar hoofdzaak. Ons kantoor staat voor u klaar u dit uit handen te nemen.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
Wanneer u een vereniging wilt oprichten, kunt u kiezen of u dit wel of niet bij notariële akte doet. Wanneer u een vereniging wilt met volledige rechtsbevoegdheid, moet dit via de notaris. Wilt u als vereniging aanspraak maken op subsidie: subsidiënten eisen vaak volledige rechtsbevoegdheid. Deze status biedt diverse voordelen, maar de regelgeving zit vol met mitsen en maren. Natuurlijk vertelt ons kantoor u hierover graag meer.
 
Inzichtelijk
Het belang van een degelijke en voor anderen inzichtelijke boekhouding kan niet worden overschat. Vanzelfsprekend doet ons kantoor dit graag voor u. Ook voor een vereniging zonder volledige rechtsbevoegdheid is dit belangrijk, omdat u als bestuurder persoonlijk aansprakelijk bent, ook financieel.
 
Vereffenaar
Dit komt ook aan de orde wanneer u de vereniging wilt opheffen. Het is belangrijk dat vooraf is vastgesteld wie in dat geval de zogeheten vereffenaar is en tegen welke voorwaarden. De vereffenaar wacht een aantal maanden af of er nog rekeningen binnenkomen. Blijft er een batig saldo, dan kan dit onder de leden worden verdeeld, of u kunt vooraf gezamenlijk besloten hebben dat het bedrag naar een goed doel mag.
 
 • Het belang van een degelijke en voor anderen inzichtelijke boekhouding kan niet worden overschat.
 • Ook voor een vereniging zonder volledige rechtsbevoegdheid is dit belangrijk, omdat bestuurders ook financieel persoonlijk aansprakelijk zijn.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) zijn met ingang van 1 januari 2018 verplicht jaarlijks een minimumbedrag voor onderhoud te reserveren. Dit bedrag moet gebaseerd zijn op een meerjarig onderhoudsplan of op 0,5 procent van de herbouwwaarde van het appartementengebouw in kwestie.
 
Vervangende bankgarantie
De verplichting maakt deel uit van een wetsvoorstel dat moet leiden tot het beter functioneren van VvE’s. Dit voorstel is recent door de Eerste Kamer aangenomen. Het jaarlijkse bedrag moet worden gestort op een betaal- of spaarrekening, behalve wanneer 80% van de eigenaren het eens is over een vervangende bankgarantie.
 
Leningen
In de nieuwe regels is daarnaast vastgelegd dat een VvE leningen kan aangaan, zolang die betrekking hebben op het gebouw. Banken waren tot nu toe terughoudend in het verstrekken van leningen aan VvE’s, maar daar is nu minder reden voor. Wanneer een eigenaar zijn appartement overdraagt aan een ander, komt zijn aandeel in de lening op naam van de nieuwe eigenaar.
 
 • VvE’s zijn met ingang van 1 januari 2018 verplicht jaarlijks geld te reserveren voor onderhoud.
 • Vanaf die datum is het VvE’s wettelijk toegestaan leningen aan te gaan.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
Ons kantoor kan veel voor u betekenen op het gebied van financieel management en daarmee uw taken als bestuurder verlichten. Het is niet ondenkbaar dat u in uw hoedanigheid als bestuurden ‘gerold’ bent. Uit liefde voor uw vereniging of stichting kwam van het een het ander. Alle verantwoordelijkheden kreeg u er gratis bij.
 
Pijler van uw organisatie
Die verantwoordelijkheden moet u serieuzer nemen dan u wellicht in eerste instantie dacht. Dat geldt zeker voor het financieel management, pijler van uw organisatie. Informatie is wat dat betreft het sleutelwoord. Daarop baseert u immers uw beleid. Die informatie bestaat uit diverse ingrediënten, zoals liquiditeitspositie, eigen vermogen en winst- en verliesrekening.
 
Jaarrekening
Die informatie brengen wij graag geordend tot u. Op basis daarvan is een degelijke begroting mogelijk. Ook bij het opstellen daarvan staan we voor u klaar. Geordende informatie is van groot belang wanneer de Belastingdienst inzage wenst van uw doen en laten op financieel gebied. Daarnaast: externe financiers verlangen een door een accountant goedgekeurde jaarrekening alvorens in actie te komen.
 
 • Ons kantoor vergaart en ordent alle informatie op financieel gebied.
 • Een goedgekeurde financiële huishouding kunt u nodig hebben voor de Belastingdienst en externe financiers.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is er veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
Leasen stipten we al eens aan als mogelijkheid wanneer uw stichting of vereniging spullen nodig heeft: een vervoermiddel, kopieerapparaat, computer, audio- en videoapparatuur, enzovoort. Ons kantoor bespreekt graag met u of leasen voor uw organisatie de beste oplossing is en geeft u gedegen advies. Hieronder nemen we in het kort – zonder op details in te gaan – de twee belangrijkste leasevormen door: financiële en operationele lease.
 
Fiscaal eigendom
Bij financiële lease betaalt u maandelijks een vast bedrag. Tijdens de leaseperiode is het geleasde object fiscaal eigendom van uw organisatie en kunt u gebruikmaken van alle fiscale voordelen, zoals investeringsaftrek. Na afloop van de leaseperiode betaalt u een afgesproken bedrag en is het object eigendom van uw organisatie. Nadeel is dat bijvoorbeeld een computer tegen die tijd verouderd is.
 
Nieuwe spullen
Bij operationele lease bent u geen fiscaal eigenaar. Voor gebruik van het object betaalt u premies, die fiscaal aftrekbaar zijn. Na afloop van de leaseperiode kunt u het object kopen tegen een afgesproken bedrag, of langer leasen tegen een lager tarief. Teruggeven aan de leasemaatschappij en nieuwe spullen leasen is ook een optie.
 
 • Nadeel van financiële lease is dat het object verouderd is als u het na afloop koopt.
 • Bij operationele lease kunt u na afloop doorleasen tegen een lager tarief.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
Op 31 december 2017 loopt de zogenoemde restschuldregeling af. De regeling werd in 2012 ingevoerd om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. Voor huiseigenaren die hun woning met verlies verkopen, zijn de rente en kosten van de restschuldfinanciering maximaal 15 jaar aftrekbaar.
 
Vereniging Eigen Huis
Staatssecretaris Wiebes van Financiën is van mening dat de woningmarkt zich in het hele land sterker heeft hersteld dan verwacht. Omdat Wiebes daarnaast verwacht dat het herstel zal doorzetten, wil hij niet verder met de regeling. De Vereniging Eigen Huis (VEH) is het niet eens met de staatssecretaris – er zouden nog zo’n 340.000 huizen ‘onder water’ staan – en dringt erop aan dat de regeling wordt voortgezet. Dit lijkt vooralsnog niet succesvol.
 
Consequenties
Wanneer uw huis nog ‘onder water’ staat en u overweegt verkoop, dan kunt u óf de overdracht voor 31 december dit jaar laten plaatshebben, óf u wacht tot uw huis ‘boven water’ komt. Ons kantoor rekent graag de eventuele consequenties van uw keuze met u door, om zo bij te dragen in het nemen van een beslissing.
 
 • Wanneer uw woning ‘onder water’ staat, kunt u er vooralsnog het beste van uitgaan dat de restschuldregeling op 31 december dit jaar afloopt.
 • De keuze is daarom overdracht voor 31 december, of wachten op waardestijging van uw woning.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
De Europese Commissie overweegt een pan-Europese pensioenregeling te lanceren. Daarmee zouden EU-burgers een extra oudedagsvoorziening kunnen aanleggen, die kan worden opgebouwd en genoten in alle lidstaten. De regeling heet vooralsnog Personal European Pension Plan, ofwel PEPP. De EC beslist voor het einde van dit jaar of het traject dat tot de regeling moet leiden, wordt ingezet.
 
Hervormingen
PEPP zou het voor EU-burgers aantrekkelijk moeten maken zich vrijwillig aanvullend te verzekeren. De Europese Commissie vindt dit belangrijk, omdat de EU vergrijst. Daardoor komen de huidige pensioenvoorzieningen onder druk te staan. Dit maakt hervormingen op Europees niveau noodzakelijk. Tegelijk wordt gesteld dat PEPP naast de huidige voorzieningen zou komen te staan en deze niet zou vervangen.
 
Anticiperen
Al met al is het niet zeker dat PEPP er komt en blijft het zeer belangrijk te anticiperen op uw financiële situatie na uw werkzame leven. Uiteraard ook als u van plan bent in een ander land te gaan wonen. Ons kantoor staat voor u klaar die situatie met u door te nemen en u in dezen te adviseren.
 
 • De EU vergrijst, waardoor de huidige pensioenvoorzieningen onder druk komen te staan.
 • Of er een Europese regeling komt is niet zeker, wel blijft het zeer belangrijk te anticiperen op uw financiële situatie na uw werkzame leven.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
Inkomsten verzwijgen voor de fiscus is nooit een goed idee. Voor wie dat vergeten was, zijn de lotgevallen van voetballer Lionel Messi goed lesmateriaal. Hij werd veroordeeld wegens het verzwijgen van inkomsten uit portretrechten. De Barcelonaspeler ging in hoger beroep, omdat hij beweerde van niets te weten: ‘Mijn vader deed de boekhouding.’ De rechter trok zich er weinig van aan en deelde een boete uit van twee miljoen euro (pa Messi kreeg anderhalf miljoen boete).
 
Mazen van het fiscusnet
Ook in Nederland is het financieel niet aantrekkelijk inkomsten te verzwijgen. De mazen van het fiscusnet worden steeds kleiner: de kans dat het ontdoken bedrag alsnog moet worden betaald, is groot en wordt nog groter. En er komt een flinke boete overheen. Voor wie wat minder verdient dan Messi, is dat geen aantrekkelijk vooruitzicht.
 
Uw belang, ons vak
Wanneer ons kantoor uw boekhouding mag verzorgen, regelen wij dat u aan al uw verplichtingen voldoet. Maar wij zorgen er natuurlijk ook voor dat u geen cent te veel betaalt. Wij kennen alle wetten en regels en de uitzonderingen daarop, want uw belang is ons vak.
 
 • Wanneer ons kantoor uw boekhouding mag verzorgen, regelen wij dat u aan al uw verplichtingen voldoet.
 • Wij zorgen er natuurlijk ook voor dat u geen cent te veel betaalt.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
Veel mensen zetten bij het maken van een (nieuwe) renteafspraak de rente voor lange tijd vast, onder het motto: kiezen voor zekerheid en stabiliteit. Maar die zekerheid en stabiliteit kosten geld, vaak veel meer dan nodig en ook veel meer dan u wellicht denkt. Ons kantoor rekent u een en ander graag voor.
 
Duizenden euro’s
Hoe langer de rentevaste periode, des te hoger het rentepercentage: dat weet u. Maar wanneer u een vaste rente afspreekt voor twintig jaar en u verhuist na tien jaar, dan kan het zo zijn dat u vele duizenden euro’s door de wc spoelt. Het hangt er namelijk nogal vanaf welke afspraken u met uw bank kunt maken met betrekking tot verhuizing.
 
Wijsheid
In tien jaar kan veel veranderen, factoren waardoor u denkt: het zou eigenlijk fijner en handiger zijn ergens anders te wonen. Andere baan verder weg, middelbare school voor de kinderen verder weg, kinderen het huis uit, enzovoort. Niet voor niets wonen mensen gemiddeld 12 jaar in een koophuis. We bekijken graag met u wat in uw situatie een verstandige renteafspraak zou kunnen zijn. Zou kunnen zijn, want de wijsheid hebben we helaas niet in pacht.
 
 • Voor u een rentevaste periode afspreekt: bedenk welke factoren invloed zouden kunnen hebben.
 • Bespreek met uw (kandidaat-)bank de mogelijkheden voor het meeverhuizen van uw hypotheekvoorwaarden.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
Ons kantoor wordt vaak ingeschakeld wanneer omstandigheden van klanten veranderd zijn of op het punt staan te veranderen. Dat is relatief laat. Wanneer het gaat om plotselinge veranderingen kan dat natuurlijk niet anders, maar veel zaken kunt u zien aankomen.
 
Laten we eens praten
Meestal geldt dat bijvoorbeeld voor uw pensionering, of wetgeving die gevolgen voor u heeft. De voorbeelden zijn talrijk. Laten we eens praten, ons kantoor staat voor u klaar om samen met u een planning op te stellen. Zo’n planning geeft houvast en kan ervoor zorgen dat u problemen voor bent.
 
Realiseren van wensen
Financiële planning kan ook bij het realiseren van wensen een belangrijk instrument zijn. U zou bijvoorbeeld graag een leuk bootje willen, maar het komt er niet van. Dan kunnen we beginnen met het in kaart brengen van al uw uitgaven en eens zien of er te (be)sparen valt. Lunch van huis meenemen, bijvoorbeeld, kan per jaar al €1000 schelen. De werkster per week een uur minder en zelf iets meer doen: pakweg €750. Verzekeringen kunnen vaak goedkoper. Het bespaarde geld moet u natuurlijk wel opzij zetten. Zo eenvoudig kan het zijn.
 
 • Veel veranderingen in uw financiële situatie kunt u zien aankomen.
 • Financiële planning kan ook bij het realiseren van wensen een belangrijk instrument zijn.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:

Download onze App

Vul in en ontvang een downloadlink.